คำศัพท์ของตลาด Forex
คำศัพท์ของตลาด Forex
[แสดงรูปทั้งหมด]

หมวดอักษร A

Accrual
การจัดสรรค่าพรีเมี่ยมและค่าส่วนลดสำหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วง หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่า swap (การ Arbitrage ของดอกเบี้ย) ในระยะเวลาของธุรกรรมนั้นๆ

Adjustment
การดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินเพื่อลดความไม่สมดุลในการใช้จ่าย หรือวิธีการลดค่าเงิน

Appreciation
การแข็งค่าของสกุลเงินนั้นๆเมื่อมีอุปสงค์มากขึ้น

Arbitrage
การซื้อและขายในตลาดที่มีความสัมพันธ์กันเป็นจำนวนที่เท่ากันพร้อมๆกันเพื่อได้รับส่วนต่างระหว่างราคาในแต่ละตลาด

Ask Price (Offer)
เป็นราคาที่ตลาดต้องการขายในสกุลเงินนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของคู่ USD/CHF เป็น 1.4527/32 ราคา Ask คือ 1.4532 หมายความว่าท่านต้องใช้เงิน 1.4532 Swiss francs เพื่อที่จะซื้อ 1 US dollar

At Best
เป็นคำแนะนำจาก Dealer ในการซื้อหรือขายในเรทที่ดีที่สุดที่จะสามารถทำได้

At or Better
เป็นการสั่งให้ซื้อหรือขายในราคาที่ต้องการหรือราคาที่ดีกว่านี้

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร B

Balance of Trade
จำนวนส่งออกลบด้วยจำนวนนำเข้าของประเทศนั้นๆ

Bar Chart
ประเภทของกราฟซึ่งแสดง 4 ส่วนหลักคือ ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด แสดงด้วยเส้นแนวตั้ง และราคาเปิดและราคาปิดแสดงด้วยเส้นแนวนอนเส้นเล็กๆด้านซ้ายและขวา

Bear Market
ป็นช่วงตลาดขาลง มีการอ่อนค่าของราคา

Bid Price
เป็นราคาที่ตลาดต้องการซื้อในสกุลเงินนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของคู่ USD/CHF เป็น 1.4527/32 ราคา Ask คือ 1.4527 หมายความว่าเมื่อท่านขายเงิน 1 US dollar ท่านจะได้รับ 1.4527 Swiss francs

Bid/Ask Spread
ส่วนต่างระหว่างราคา bid และราคา ask

Big Figure
ทศนิยม 2 หรือ 3 หลักแรกของราคา ตัวอย่างเช่น ถ้าราคา bid/ask ของคู่ USD/JPY bid/ask เป็น 115.27/32 ดังนั้น big figure คือ 115 ถ้าราคาของคู่ EUR/USD เป็น 1.2855/58 big figure คือ 1.28 ซึ่ง big figure ส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกแสดงในราคาที่ dealer เสนอมา เช่น ถ้าราคาของคู่ EUR/USD เป็น 1.2855/58 ทาง dealer จะเขียนสั้นๆว่า "55/58".

Book
เป็นประวัติสรุปออเดอร์ที่เคยทำรายการมากทั้งหมด

Bretton Woods Agreement of 1944
เป็นข้อตกลงเพื่อที่จะทำให้ค่าของสกุลเงินหลักๆคงที่ เพื่อให้ธนาคารกลางสามารถแทรกแซงตลาดสกุลเงินได้ และกำหนดให้ราคาของทองคำเท่ากับ $35 ต่อออนซ์ ข้อตกลงนี้ใช้ถึงปี 1971 เมื่อประธานาธิบดี Nixon ได้ยกเลิกและเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินแบบลอยตัวแทน

Broker
เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เสมือนคนกลางระหว่างคนซื้อและคนขายเพื่อเก็บค่าธรรมเนียม

Bull Market
เป็นช่วงตลาดขาขึ้น มีการแข็งค่าของราคาA market distinguished by rising prices.

Bundesbank
ธนาคารกลางของประเทศเยอรมัน

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร C

Cable
เป็นชื่อเรียกของคู่สกุลเงิน GBP/USD ซึ่งเริ่มจากเมื่อช่วงกลางทศวรรษที่ 1800 มีการส่งราคาผ่านทาง cable

Candlestick Chart
เป็นประเภทของกราฟที่แสดงราคาเปิด ปิด และสูงสุด ต่ำสุดของช่วงเวลานั้นๆ ถ้าราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด ช่องสี่เหลี่ยมระหว่างราคาเปิดและราคาปิดจะมีการแรเงาไว้ ถ้าราคาปิดสูงกว่าก็จะไม่มีการแรเงา

Cash Market
เป็นตลาดซื้อขาย future หรือ options

Central Bank
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ควบคุมนโยบายทางการเงินของประเทศ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางของประเทศอเมริกาคือ Federal Reserve และธนาคารกลางของประเทศเยอรมันคือ Bundesbank

Chartist
เป็นนักลงทุนที่วิเคราะห์แนวโน้มราคาจากกราฟเป็นหลัก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านักลงทุนทางเทคนิค

Cleared Funds
เงินที่สามารถใช้ในการเปิดการซื้อขายได้

Clearing
กระบวนการในการดำเนินการซื้อขาย

Closed Position
คือรายการซื้อขายที่ปิดไปแล้ว ซึ่งในการปิดการซื้อขาย นักลงทุนก็จะต้องทำการซื้อหรือขายตรงข้ามกับรายการที่ได้ทำไว้แล้ว

Collateral
หลักทรัพย์ประกัน

Commission
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากโบรกเกอร์

Confirmation
เอกสารที่ยืนยันเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อขาย

Contagion
แนวโน้มของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะแพร่กระจายไปยังตลาดอื่นๆ ซึ่งในปี 1997 ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดความไม่แน่นอนในสกุล เงิน Rupiah ซึ่งมีผลกระทบต่อไปยังหลายประเทศในทวีปเอเชีย และต่อมาที่ทวีปละตินอเมริกา ซึ่งเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Asian Contagion.

Contract
หน่วยมาตรฐานของการซื้อขาย

Counter Currency
สกุลเงินที่เขียนเป็นลำดับที่สองในคู่สกุลเงิน

Counterparty
หนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายรายการทางการเงิน

Country Risk
ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมข้ามประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเงื่อนไขทางการเมือง

Cross Currency
Pairs คู่สกุลเงินที่ไม่มี US dollar เช่น EUR/JPY หรือ GBP/CHF

Currency
เงินที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางซึ่งใช้ในการซื้อขาย

Currency Pair
คู่สกุลเงินที่ประกอบไปด้วย 2 สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น EUR/USD

Currency Risk
ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเรทของค่าเงินอย่างผันผวน

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร D

Day Trader
นักลงทุนที่ทำการเปิดและปิดการซื้อขายภายในวันเดียว

Dealer
เป็นบุคคลหรือบริษัทที่ทำการเปิดการซื้อขายกับอีกตลาดหนึ่งเพื่อที่จะได้รับกำไรจากค่า spread

Deficit
การขาดทุน

Delivery
การทำการซื้อขายโดยได้รับสินค้ามาจริงๆ

Depreciation
การลดค่าของสกุลเงิน

Derivative
สัญญาซื้อขายจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ ฟิวเจอร์ หรือสินค้าอื่นๆ ซึ่งออฟชั่นก็เป็น derivative ที่นิยมซื้อขายกันมากที่สุด

Devaluation
การลดค่าเงินซึ่งประกาศโดยรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร E

EURO
สกุลเงินยูโร European Monetary Union (EMU) ซึ่งมาแทนที่ European Currency Unit (ECU)

Economic Indicator
สถิติที่ประกาศจากรัฐบาลเกี่ยวกับการเติบโตและความมีเสถียรภาพทางด้าน เศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยอัตราการจ้างงาน, Gross Domestic Product (GDP), เงินเฟ้อ, ยอดค้าปลีก และอื่นๆ

End Of Day Order (EOD)
รายการซื้อหรือขายตามราคาที่กำหนดไว้ รายการซื้อขายนี้จะเปิดไว้จนกระทั่งสิ้นสุดวันนั้นๆ โดยทั่วไปจะเป็นเวลา 5PM ET

European Central Bank (ECB)
ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป

European Monetary Union (EMU)
จุดประสงค์ของ EMU คือการก่อตั้งสกุลเงินยูโรเพื่อใช้แทนสกุลเงินของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปใน ปี 2002 ในวันที่ 1 มกราคา 1999 ได้เริ่มมีการทดลองใช้เงินสกุลยูโรเป็นเวลา 3 ปี และในวันที่ 1 กรกฏาคม 2002 ก็ได้มีการใช้อย่างเต็มรูปแบบ สมาชิกของ EMU ประกอบไปด้วย เยอรมัน, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม, ลักเซมเบอร์ก, ออสเตรีย, ฟินแลนด์, ไอร์แลนด์, เนเธอแลนด์, อิตาลี, สเปนและโปรตุเกส

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร F

FX
การซื้อขายสกุลเงิน (Foreign Exchange)

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการคุ้มครองการฝากเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา

Federal Reserve (Fed)
ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา

First In First Out (FIFO)
กฎที่รายการซื้อขายที่เปิดก่อนจะถูกปิดก่อนในกรณีที่มาร์จินไม่พอ

Flat/square
เป็นรายการซื้อขายที่หักล้างกัน เช่น ท่านทำรายการซื้อ $500,000 และอีกรายการนึงขาย $500,000

Foreign Exchange (Forex, FX)
การซื้อขายสกุลเงิน โดยการซื้อหนึ่งสกุลเงินและขายอีกสกุลเงินหนึ่งเป็นคู่

Forward
สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าในราคาและวันเวลาที่ได้ตกลงไว้

Forward Points
จำนวน pip ที่เพิ่มหรือหักออกจากราคาปัจจุบันเพื่อที่จะคำนวณราคาล่วงหน้า

Fundamental Analysis
การวิเคราะห์แนวโน้มราคาล่วงหน้าโดยการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลัก

Futures Contract
สัญญาแลกเปลี่ยนในการซื้อขายที่ราคาและวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ ข้อแตกต่างระหว่าง Future และ Forward คือ Future โดยปกติจะเป็น Exchange-Traded Contacts (ETC) ส่วน Forward นั้นจะเป็น Over The Counter (OTC)

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร G

G7
ประเทศผู้นำในด้านอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อังกฤษ แคนาดา อิตาลี

Going Long
การซื้อสินค้า เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสกุลเงิน

Going Short
การขายสินค้าโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเอง

Good Til Cancelled Order (GTC)
การซื้อขายสินค้าในราคาที่กำหนดไว้ รายการจะยกเลิกเมื่อมีคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้น.

Gross Domestic Product
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

Gross National Product
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ คือ Gross domestic product บวกด้วยรายได้จากการลงทุนหรือการทำงานต่างประเทศ

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร H

Hedge
การเปิดรายการซื้อขายตรงข้ามกับรายการที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยงลง

Hit the bid
การยอมรับการขายที่ราคา bid

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร I

Inflation
สภาพเศรษฐกิจที่ราคาของสินค้าได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง

None Margin
เงินประกันเริ่มต้นที่ต้องใช้ในการเปิดการซื้อขาย

Interbank Rates
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างธนาคารต่างประเทศ

Intervention
การแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลางเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร K

Kiwi
คำแสดงของสกุลเงินดอลลาร์ประเทศนิวซีแลนด์

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร L

LIBOR
ย่อมาจาก London Inter-Bank Offered Rate ซึ่งธนาคารต่างๆจะใช้เรท LIBOR เมื่อทำการยืมเงินจากธนาคารอื่น

Leading Indicators
ค่าสถิติที่ใช้คาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจล่วงหน้า

Leverage
เป็นอัตราส่วนเพื่อที่จะใช้คำนวณมาร์จินในการซื้อขาย

Limit order
เป็นรายการซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ล่วงหน้าว่าจะทำการซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในตลาดที่มีราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว

Liquidation
การปิดรายการซื้อขายที่มีอยู่โดยใช้วิธี offsetting transaction

Liquidity
ความสามารถในการรับการซื้อขายปริมาณมากๆโดยที่มีผลกระทบต่อราคาน้อยที่สุด

Long position
รายการซื้อ รายการนี้จะได้กำไรเมื่อสินค้าที่เราทำรายการมีราคาสูงขึ้น

Lot
หน่วยของสัญญาที่ใช้ในการเทรด

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร M

Margin
จำนวนเงินประกันที่ใช้ในการเปิดออเดอร์

Margin Call
การแจ้งเตือนจากโบรกเกอร์หรือดีลเลอร์เพื่อแจ้งว่ามาร์จินเหลือน้อยแล้ว

Mark-to-Market
การคำนวณกำไรขาดทุนของรายการซื้อขายโดยให้สะท้อนกับราคาตลาดในปัจจุบัน

Market Maker
ดีลเลอร์ที่ส่งราคา bid และ ask และพร้อมที่จะทำรายการซื้อขายในสินค้าต่างๆ

Market Risk
ความเสี่ยงจากการขึ้นลงของตลาด

Maturity
วันที่หมดสัญญาการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร N

Net Position
จำนวนรายการซื้อขายทั้งหมดโดยไม่มีการหักล้างรายการที่เปิดตรงข้ามกัน

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร O

Offer (Ask)
ราคาที่ดีลเลอร์ต้องการขาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คำศัพท์ Ask (offer) price

Offsetting Transaction
การซื้อขายที่เปิดตรงกันข้ามกับรายการที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยง

One Cancels the Other Order (OCO)
เป็นการประมวลผลของ 2 ออเดอร์ ถ้าออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งได้เปิดการซื้อขายแล้ว อีกออเดอร์หนึ่งจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

Open order
ออเดอร์ที่ได้รับการประมวลผลเมื่อราคาได้มาถึงราคาที่มีการตั้งซื้อขายไว้ ซึ่งปกติก็จะเชื่อมโยงกับ Good til Cancelled Orders.

Open position
เป็นรายการซื้อขายที่กำลังอยู่ในตลาด ยังไม่มีการคิดกำไรขาดทุนจนกว่าจะปิดรายการ

Order
การสั่งการซื้อขายตามที่ได้ตั้งราคาไว้

Over the Counter (OTC)
เป็นการอธิบายถึงรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นนอกตลาด

Overnight Position
การซื้อขายที่เปิดข้ามวัน

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร P

Pips
หน่วยทีเล็กที่สุดของราคาของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน EURUSD 1 pip จะเท่ากับ 0.0001 ซึ่งอาจจะเรียกว่า Point ก็ได้

Political Risk
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่จะมีผลอย่างมากต่อรายการซื้อขายของนักลงทุน

Position
รายการซื้อขายสุทธิของสกุลเงินนั้นๆ

Premium
จำนวนที่ราคาของ forward หรือ future เกินไปจากราคา spot

Price Transparency
การแสดงราคาให้กับนักลงทุนทุกคนเพื่อความเท่าเทียมกันในการซื้อขาย

Profit /Loss or P/L or Gain/Loss
ยอดกำไรหรือขาดทุนจากรายการซื้อขายทั้งหมด (รายการที่ได้ทำการปิดเรียบร้อยแล้วบวกหรือลบด้วยยอดกำไรขาดทุนของรายการที่ ยังเปิดค้างอยู่)

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร Q

Quote
ราคาตลาดที่แสดงเพื่อทำการซื้อขาย

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร R

Rally
การเพิ่มขึ้นของราคาหลังจากราคาได้ตกลงมาเป็นเวลาช่วงหนึ่ง

Range
ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่งๆ

Rate
อัตราส่วนของราคาในสกุลเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหนึ่ง

Resistance
เป็นคำที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ว่าคนส่วนใหญ่จะทำการขายที่ราคานี้

Revaluation
การเพิ่มขึ้นของค่าเงินอันเนื่องมาจากการแทรกแซงของธนาคารกลาง ตรงข้ามกับ Devaluation.

Risk
ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไม่แน่นอน

Risk Management
การวิเคราะห์และใช้เทคนิคการเทรดในการลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

Roll-Over
กระบวนการในการซื้อขายที่มีการทิ้งไว้ข้ามวัน ซึ่งกระบวนการนี้ก็จะมีค่าใช้จ่าย(หรือรายได้)จากส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่าง 2 สกุลเงิน

Round trip
การซื้อและขายในสกุลเงินหนึ่งๆ

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร S

Settlement
กระบวนการที่รายการซื้อขายได้ถูกบันทึกไว้ ซึ่งการซื้อขายนี้อาจจะไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันจริงๆก็ได้

Short Position
เป็นรายการซื้อขายที่จะได้กำไรเมื่อราคาของสินค้านั้นๆตกลงมา

Spot Price
ราคาตลาดปัจจุบัน

Spread
ส่วนต่างของราคา bid และ offer

Square
การที่มีรายการซื้อและรายการขายที่หักล้างกันทั้งหมด

Sterling
คำสแลงของสกุลเงินปอนด์

Stop Loss Order
เป็นออเดอร์ที่มีการตั้งจุดขาดทุนไว้เพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่ ราคาไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนวิเคราะห์ไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเปิดออเดอร์ซื้อที่ราคา 156.27 นักลงทุนก็อาจจะตั้ง stop loss ไว้ที่ 155.49 เมื่อราคาตลาดมาถึงราคานี้ออเดอร์ก็จะปิดให้อัตโนมัติ

Support Levels
เป็นแนวรับที่ตรงข้ามกับแนวต้าน (Resistance) แนวรับนี้จะเป็นแนวที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะทำการซื้อ

Swap
ดอกเบี้ย swap เป็นดอกเบี้ยที่เราจะได้หรือเสียไปเมื่อเราทำการเปิดออเดอร์ทิ้งไว้ข้ามคืน

Swissy
เป็นคำศัพท์สแลงจากสกุลเงินฟรังก์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร T

Technical Analysis
การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ข้อมูลตลาดย้อนหลัง เช่น ราคา, ปริมาณซื้อขาย, ดอกเบี้ย และอื่นๆ

Tick
การเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นลงในแต่ละครั้ง

Tomorrow Next (Tom/Next)
การปิดการซื้อขายสกุลเงินในวันปัจจุบันและกลับมาเปิดรายการอีกในวันถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับเงินจริงๆจากการซื้อขายนี้

Transaction Cost
ต้นทุนในการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน

Transaction Date
วันที่ทำรายการซื้อขาย

Turnover
จำนวนเงินทั้งหมดที่ทำรายการซื้อขายไปในช่วงเวลาหนึ่งๆ

Two-Way Price
การแสดงราคา bid และ offer

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร U

US Prime Rate
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารของสหรัฐอเมริกาให้ลูกค้าองค์กรกู้ยืม

Unrealized Gain/Loss
ยอดกำไรขาดทุนสำหรับรายการซื้อขายที่ยังไม่ได้ปิดในขณะนั้น ถ้ารายการซื้อขายนั้นปิดแล้วก็จะเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง

Uptick
ราคาตลาดใหม่ที่แสดงขึ้นมาสูงกว่าราคาก่อนหน้านี้

Uptick Rule
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถเปิดรายการขายได้ถ้ารายการ ซื้อขายล่าสุดมีราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่นักลงทุนกำลังจะขายต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร V

Value Date
วันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ในตลาด spot value date คืออีก 2 วันถัดไป หรืออาจจะเรียกว่า maturity date ก็ได้

Variation Margin
เงินประกันที่ทางโบรกเกอร์ให้สำรองไว้เมื่อทำการซื้อขาย

Volatility (Vol)
การวัดสถิติความเคลื่อนไหวของราคาในเวลาหนึ่งๆ

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร W

Whipsaw
เป็นรูปแบบราคาที่ขึ้นไปอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นก็ตกลงมาเร็วเช่นกัน

--------------------------------------------------------------------------------

หมวดอักษร Y

Yard
คำสแลงของพันล้าน

============================================

ขอขอบคุณที่มาจาก http://www.wiwat.net


ถ้าคุณต้องการใช้เครื่องมือ TUFX ฟรี เพียงคุณเปิด Port และ คุณก็สามารถใช้งานเครื่องมือ TUFX ฟรี
เปิด Port ได้ตาม Link ต่อไปนี้

โบรกเกอร์ Vantage Fx


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดสักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย.

โปรแกรมสรุปข้อมุลทางเทคนิคได้รับการควบคุมระบบการทำงานโดย Investing.com ประเทศไทย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ..